Fluke 6071A Synthesized Sig.Gen., 80KHz-1040MHz............

$ 5,000.00

HP  200CD  Audio Oscillator, 5 Hz - 600 KHz......................

$ 275.00

HP  203A  Var. Phase Gen., .005Hz - 60 KHz....................

$ 595.00

HP  8011A  Pulse Gen., .1 Hz - 20 MHz ..............................

$ 600.00

HP  8082A  Pulse Gen., 1 KHz - 250 MHz, 2NS - 5MS.......

$ 1,600.00

HP  8656A  Synth. Sig. Gen., 100 MHz - 990 MHz..............

$ 3,500.00

HP  86222A  RF Plug-In, 10 MHz - 2.4 GHz..........................

$ 1,395.00

HP  86222B  RF Plug-In, 10 MHz - 2.4 GHz..........................

$ 1,395.00

HP  86290A  RF Plug-In, 2 MHz - 18 GHz.............................

$ 1,700.00

HP  8660C  Synth. Sig. Gen Mainframe/HPIB.......................

$ 1,500.00

HP  86602A  RF Section, 1300 MHz......................................

$ 750.00

HP  86603A  RF Section, 2600 MHz......................................

$ 1,400.00

HP  866035A  AM/FM Mod. Section.......................................

$ 750.00

HP  8690B  Sweep Osc. Main Frame................................... 

$ 600.00

(Call for availability & prices of RF Plug-Ins)
Marconi 2019 Synth. Sig. Gen..08-1040 MHz, IEEE+13DBM.

$ 3,750.00

Systron-Donner 110D Pulse Gen., 50 MHz...........................................

$ 500.00

Tektronix PG508 Pulse Gen., P/I, 50 MHz....................................

$ 550.00

Tektronix  FG501  Function Gen P/I, 1 MHz...................................

$ 350.00 

Tektronix   FG502  Function Gen P/I, 11 MHz.................................

$ 400.00

Tektronix   FG504 Function Gen P/I, 40 MHz.................................

$ 800.00

Tektronix   FG5010  Function Gen P/I, 20 MHz.................................

$ 1,500.00

Wavetek 23/01 Synth. Function Gen. 12 MHz w/ GPIB..............

$ 1,700.00

Wavetek 145 Function Gen., 20 MHz .....................................

$ 650.00

Wavetek 185 Function Gen., 5 MHz....................................... 

$ 650.00